Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

vigil
13:01
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale. Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber
vigil
12:59
4195 0436 500
Reposted fromqb qb viazvr zvr
vigil
12:52


(1) President Abraham Lincoln, who had depression
(2) Writer Virginia Woolf, who had bipolar disorder
(3) Artist Vincent Van Gogh, who had bipolar disorder
(4) Writer Sylvia Plath, who had depression
(5) Mathematician John Nash (from A Brilliant Mind), who had schizophrenia
vigil
12:47
0742 a1ac 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viafelicka felicka
vigil
12:47
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viafelicka felicka
vigil
12:43
5346 a7ef 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaabsolem absolem
vigil
12:43
7049 4395 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viadrugs drugs
vigil
12:42
6688 d6d5
Reposted fromteijakool teijakool viaszydera szydera

July 21 2018

vigil
12:37
1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo
vigil
12:30
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
vigil
12:26
vigil
11:48
1696 5889 500
Reposted fromthetemple thetemple

July 18 2018

vigil
13:56
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka
vigil
13:55
1587 117b 500
gentleman
Reposted frompsychedelics psychedelics
12:31
8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa via4777727772 4777727772
vigil
12:31
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny

July 14 2018

vigil
23:42
3592 776f 500
Reposted fromsarazation sarazation viainsanedreamer insanedreamer
vigil
23:23
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viakatastrofo katastrofo
vigil
23:21
8650 2329
vigil
23:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl