Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

vigil
19:09
vigil
19:08
6028 ccf0
vigil
19:05
4406 9202
Reposted fromedmund edmund viakatastrofo katastrofo
vigil
19:04Reposted fromnebthat nebthat viakatastrofo katastrofo
vigil
19:02
6360 d0f1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
19:01
3791 1516 500
vigil
19:01
6130 9042 500
see more
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer
vigil
18:58
0004 a331 500
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
18:56
4839 5a18 500

March 16 2018

vigil
13:45
vigil
13:43
13:42
13:42
7339 ad86 500
vigil
13:03
vigil
12:47
Reposted fromabsolem absolem

February 23 2018

vigil
22:24
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
***
S. I. Witkiewicz, 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted fromdeszcz deszcz viahavingdreams havingdreams
vigil
22:22
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
vigil
22:16
4020 ab86 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaszydera szydera
vigil
22:14
8823 7336 500
Reposted fromverronique verronique vianikotyna nikotyna
vigil
21:49
7082 cb02 500
Reposted fromdeszcz deszcz viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl