Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

vigil
18:34
vigil
18:31
3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran viaszydera szydera
vigil
18:30
5891 0eed 500
Reposted frompixielark pixielark viafelicka felicka
vigil
18:29
0079 80af 500
Reposted frompixielark pixielark viafelicka felicka
vigil
18:29
2495 94e2 500
Reposted frompixielark pixielark viafelicka felicka
vigil
18:29
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile viagdziejestola gdziejestola
vigil
18:28

Obudzili się o świcie tak mocno przytuleni do siebie, iż pierwszym uczuciem , jakiego doznali, było zdziwienie, że całą noc spali twardym i zdrowym snem, w którym nie przeszkadzała im bliskość. Chłopak poruszył się i podniósł na łokciu; patrzył przez chwilę na dziewczynę gorącymi oczyma, potem rzekł:

— Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.

Dziewczyna roześmiała się. Objęła jego głowę nagimi ramionami i przytuliła go do siebie; była ciepła jak chleb. Przez chwilę słuchał twardego bicia jej serca, potem ona rzekła bardzo cicho:

—Myślisz, że to sen.

—Nic nie wiem — rzekł. — Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.

— Najświętsze słowa naszego życia, Hłasko
vigil
15:09
3882 7cdb 500
Reposted fromkaiee kaiee viapesymista pesymista
vigil
15:07
Reposted fromneon neon viadrugs drugs
15:07
2768 a495

ultimate-passport:

Sadhu sleeping at Munsi Ghat - Varanasi, India

Reposted fromthetemple thetemple
15:06
1153 4e6a
Reposted frombuckybee buckybee viathetemple thetemple
vigil
15:06
7965 90f2 500
Reposted fromhagis hagis viathetemple thetemple
15:06
9594 b943
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viajazzuj jazzuj
15:06
2429 c224 500

geritsel:

Eugen Bracht

Reposted fromstockholmskisindrom stockholmskisindrom viazvr zvr
vigil
15:06
6665 8c5c 500
Reposted fromhagis hagis viazvr zvr
15:06
All of us as women have a friend, or a relative, or have gone through [some kind of abuse] ourselves. There are all of these playful sort of comments on Big Little Lies about women’s manipulation or women’s dirty secrets, but in fact the biggest little lie is how we carry shame about what men have done. We have to learn to use our voice to protect ourself and each other, because there is no shame in what another person has done to us, and it’s time to defend ourselves and demand to be treated with respect. That’s such a profound thought—I just felt privileged to be a part of that story.
— Laura Dern (via missdontcare-x)
Reposted fromstockholmskisindrom stockholmskisindrom viazvr zvr

October 16 2017

vigil
17:08
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viayanek yanek
vigil
17:06
4380 683f
Reposted fromGrygson Grygson viayanek yanek
vigil
17:04
5447 9f3c
Reposted fromscorpix scorpix viayanek yanek
17:03
7945 16f8 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl