Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

vigil
19:27
4864 0d48 500
Reposted fromteijakool teijakool viapesymista pesymista
19:27
7113 c3ea 500
Reposted fromalienkid97 alienkid97 viapesymista pesymista
19:26
vigil
19:24
1473 4775
Reposted fromInnominate Innominate viapesymista pesymista
19:21
7340 112c 500
Reposted fromAngusJames AngusJames viapesymista pesymista
19:19
vigil
19:18

Musi być do wyboru.
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.
— Wisława Szymborska; Portret kobiecy
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
vigil
19:17
3706 cb6b
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
vigil
19:17
vigil
19:16
5676 52bc 500
Nikiszowiec, Katowice
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viagdziejestola gdziejestola
vigil
19:15
7137 baef
Reposted frommisswindy misswindy viagdziejestola gdziejestola
vigil
19:15
4755 24e8 500
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
vigil
19:15
19:14
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viaszydera szydera
19:14
2421 9abd
Reposted fromblutelf blutelf viaszydera szydera
19:13
19:13
9735 f2a4 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
19:13
vigil
19:11
1044 fdd5 500
Reposted fromyanek yanek
vigil
19:11
6408 6e32 500
Reposted fromhagis hagis viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl