Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

17:37
7336 1a07 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viapomruki pomruki
vigil
17:36
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile viagdziejestola gdziejestola
vigil
17:36
2169 971b
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt via100suns 100suns
vigil
17:33
vigil
17:32
4564 cb44 500
Jarosław Borszewicz
17:32
vigil
17:31
6921 4218 500
A dog poses with a pipe. 1875
Reposted fromescapism escapism viadrugs drugs
vigil
17:30
6966 6635 500
Reposted fromhysterie hysterie viayanek yanek
vigil
17:29
17:29
6649 b7e8 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viafelicka felicka

June 26 2017

19:41
8838 e4a8
Reposted fromdrozdzi drozdzi viafelicka felicka
vigil
19:40
Pani Wiosna jak się patrzy

vigil
19:39
Reposted fromiminlove iminlove viayanek yanek
vigil
19:38
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viafelicka felicka
vigil
19:38
5436 3207
Reposted fromverronique verronique viafelicka felicka
vigil
19:38
0077 a8c4
Reposted fromgarazowka garazowka viafelicka felicka
vigil
19:38
2122 f90f 500
Reposted fromnfading nfading viafelicka felicka
vigil
19:29

Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.

— William Wharton
vigil
19:27
vigil
19:27
0106 5ea9
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaoskus oskus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl