Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

vigil
14:24
3650 9689
Reposted fromkarahippie karahippie viakatastrofo katastrofo
vigil
14:24
3921 7738
Reposted fromeffic effic viakatastrofo katastrofo
vigil
14:12

July 10 2019

vigil
17:21

June 14 2019

11:03
vigil
11:00
9421 5c08 500
Reposted fromomphh omphh viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
vigil
10:59
1136 8f23 500
Reposted fromowca owca viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
vigil
10:54
5008 309e 500
Reposted fromuoun uoun viaszydera szydera
vigil
10:52
1048 8993 500
Reposted fromsoftboi softboi viahavingdreams havingdreams

June 09 2019

vigil
10:48
0595 d8dc 500
Reposted fromhagis hagis viakatastrofo katastrofo
10:47
1672 db03

László Moholy-Nagy - 7 A. M. New Year’s Morning, circa 1930

Reposted fromacarro acarro viakatastrofo katastrofo
vigil
10:45
6392 fe54 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakatastrofo katastrofo
vigil
10:43
0443 8fb5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viakatastrofo katastrofo

May 28 2019

vigil
20:22
9051 b77d
Reposted fromursa-major ursa-major viafelicka felicka
vigil
20:20
1003 7809
Reposted fromesthrelle esthrelle viafelicka felicka
vigil
19:56
7707 4599
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaoskus oskus
vigil
19:54
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viahavingdreams havingdreams

April 29 2019

vigil
08:37
3106 778d 500

April 26 2019

vigil
21:09
vigil
21:05
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl