Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

vigil
07:30
vigil
07:30
1753 8268
Reposted fromignemferam ignemferam viacorvax corvax
vigil
07:30
Skąd będziemy wiedzieć, jeśli nie spróbujemy ?
— Yellowcard
07:29
6223 8acc
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viakatastrofo katastrofo
vigil
07:26
5439 d075
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
vigil
07:26
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli.
— Schopenhauer
Reposted fromtereska tereska viakojotek kojotek
vigil
07:25
Reposted fromtwice twice viayanek yanek
vigil
07:24
9462 19a6 500
Świetlicki na każdą nie-pogodę
Reposted fromautosennosc autosennosc viayanek yanek
vigil
07:24
7031 5c4e
Reposted fromdjLangley djLangley viayanek yanek
vigil
07:23
7960 7ee4 500
<3
Reposted fromhighringo highringo viayanek yanek

July 26 2017

vigil
20:04
9096 bf87 500
we all are Luscheks #orangeisthenewblack
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viakatastrofo katastrofo
vigil
20:03
6884 417f 500
Reposted fromhagis hagis viahavingdreams havingdreams
vigil
20:02
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viagdziejestola gdziejestola
vigil
20:01
vigil
19:59
5893 9d43 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszydera szydera
19:57
5508 5101 500
Reposted fromidiod idiod viacorvax corvax
19:57
3453 463e
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaTopielica Topielica
vigil
19:56
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
vigil
19:56
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling viaszydera szydera
19:55
4006 1ffc
Reposted frombwana bwana viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl