Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

vigil
21:40
6595 8ee3 500
21:39
7565 d7e0 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszydera szydera
vigil
21:38
vigil
21:35
Peter Milde, Anita Lane and Nick Cave, The Venue, St Kilda
mid-1980s
Reposted fromciarka ciarka viaszydera szydera
vigil
17:47
6404 2a62 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viayanek yanek
vigil
17:45
17:44
vigil
17:43
3179 4a14 500
a red door and i want to paint it black
Reposted fromhannes hannes viakatastrofo katastrofo
17:42
5276 4641
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaszydera szydera
17:42
0535 bfb3 500

🔪check my blog🔪

Reposted fromKiro Kiro viaszydera szydera
17:40
2638 77e3

4gifs:

Stray dog gets comfortable at an outdoor concert. [video]

Reposted frombuckybee buckybee viajazzuj jazzuj
vigil
17:39
0291 ac5c
Reposted from1911 1911 viacats cats
vigil
17:37
7127 add8 500
vigil
17:36
3640 59d4
Reposted frompimpus pimpus viakreska-groteska kreska-groteska
vigil
17:34
0628 ae30
Reposted fromsheismysin sheismysin viaoskus oskus
vigil
17:34
7748 5f1f
Reposted fromsiseniorita siseniorita viakatastrofo katastrofo
vigil
17:32
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
vigil
17:31
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viakatastrofo katastrofo
vigil
17:31
vigil
17:29
Jeżeli otarłeś się o gówno, to smród pozostaje (przez jakiś czas), ale nie oznacza, że sam masz się stać łajnem, po prostu w przyszłości będziesz ostrożniejszy, będziesz uważniej patrzył pod nogi oraz gdzie, jak i z kim idziesz. Cytując Volanta " czasem najlepsze co można powiedzieć to: „Pies to jebał!”. Jeśli wszedłeś w kupę, to nie możesz w nią odwejść. Jedyne co możesz to wytrzeć ją o trawę i pójść dalej wciąż czując smród, ale wiedząc, że nie będzie trwać wiecznie.
— znalezione
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl